Vakantie: vanaf 27 mei tot 17 juni zijn wij met vakantie. Vanaf 18 juni staan wij weer vol energie voor u klaar!
Mail nu

info@srtinstallatie.nl

Bel nu

06 301 081 33

Algemene voorwaarden SRT

Installatietechniek

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het werk dat SRT Installatietechniek, hierna te

noemen ‘installateur’, is overeengekomen met de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn

afgedrukt op de achterzijde van de bijbehorende offerte.

Artikel 2 Aanbod

2.1 Ieder aanbod voor werk wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan. Het aanbod

wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst.

2.2 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd : aanneemsom of

regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het

werk wordt verricht. Bij de prijsvormings-methode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van

de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van de te verrichten arbeid en van de benodigde

materialen).

2.4 Het aanbod vermeldt de termijn waarbinnen betaling dient te zijn verricht.

2.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en

berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van de

installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de

installateur gedaan verzoek te worden geretourneerd.

2.6 Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die

gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte en de bijbehorende bescheiden in rekening te

brengen. In geval de installateur deze kosten in rekening brengt en de opdrachtgever deze kosten heeft

voldaan, gaan de bij de offerte behorende bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever,

onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.

Artikel 3 Uitvoering van het werk

3.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders

overeengekomen.

3.2 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de installateur de op dat moment geldende voorschriften en

wet- en regelgeving in acht. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van deze voorschriften en

wet- en regelgeving mag door de installateur in rekening worden gebracht.

3.2 De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt dat de

installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en

ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. In het geval de opdrachtgever

tekortschiet in hetgeen hiervoor onder 3.2 is vermeld, mag de leverancier de door hem geleden schade in

rekening brengen bij de opdrachtgever.

3.3 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitings-mogelijkheden ten behoeve

van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

3.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of

leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de

uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.3.5 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor

rekening en risico van de opdracht-gever komt dan dient de opdrachtgever de daaruit voor de installateur

voortvloeiende schade te vergoeden.

3.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen

werkzaamheden, de gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het wordt verricht, gebreken in

materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en onjuistheden in

de door of namens hem verstrekte gegevens.

3.7 Ingeval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever

de installateur daar direct, doch uiterlijk binnen twee maanden, na kennisname schriftelijk op, met een

duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen,

bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aanspraak meer kan maken op herstel noch enige schade die

uit de tekortkoming voortvloeit.

3.8 Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst, waaronder de aanvang of

voortzetting van het werk niet nakomt, sommeert de opdrachtgever de installateur om zo spoedig mogelijk

met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.

3.9 De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Partijen zullen alsdan over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand

van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. De opdrachtgever zal de installateur de

hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de als gevolg van de beëindiging ontstane

kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Indien de prijsvormingmethode

regie is gehanteerd vergoedt de opdrachtgever de door de installateur aan het werk bestede loon- en

materiaalkosten, de door beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het

gehele werk zou hebben genoten.

3.10 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is

gekomen meer- en minderwerk opdragen. Het meer- en minderwerk wordt bij de opdracht schriftelijk

vastgelegd, behoudens omstandigheden. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken

van de installateur of opdrachtgever op meer- minderwerk onverlet.

3.11 Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk

voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd

wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van de installateur de mededeling heeft

ontvangen dat het werk is voltooid en de opdrachtgever het werk binnen die termijn niet heeft aanvaard,

dan wel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 4 betaling

4.1 De installateur geeft in de overeenkomst aan wanneer de opdrachtgever voor betaling dient zorg te

dragen. De installateur is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen alsmede deelbetaling in

evenredigheid met de voortgang van het werk.

4.2 De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

4.3 Na het sluiten van de overeenkomst is de installateur gerechtigd zekerheid te verlangen van de

opdrachtgever indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet

zal nakomen. Indien de opdrachtgever weigert zekerheid te stellen is de installateur gerechtigd de

uitvoering van het werk te onderbreken totdat deze zekerheid door de opdrachtgever is geboden.

4.4 Na voltooiing van het werk ontvangt de opdrachtgever een eindafrekening van het werk met een

duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.

4.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder ingebrekestelling in

verzuim te verkeren. Niettemin stuurt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum een

betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft

om binnen 14 dagen te betalen.4.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht kan de installateur de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk

wetboek in rekening brengen.

4.7 Nadat de in de betalingsherinnering gestelde termijn is verlopen, is de installateur bevoegd zonder

nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alsdan zal de

opdrachtgever de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

4.8 De installateur blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

4.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is de installateur gerechtigd de te

verrichten werkzaamheden op te schorten.

Artikel 5 aansprakelijkheid

5.1De installateur is aansprakelijk voor schade, mits deze hem kan worden toegerekend, tot het maximaal

door hem te verzekeren bedrag van € 2.500.000,– euro per opdracht.

5.2 De installateur vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade,

voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid,

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van

andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Geschilbeslechting

5.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene

voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

5.2 De Rechtbank Noord-Holland is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen die tussen

opdrachtgever en installateur ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, overeenkomsten die hieruit

voortvloeien of deze algemene voorwaarden kennis te nemen.